Budgivning pågår

Hejde Löves , Klintehamn

Aktuellt bud

1 800 000 kr

Utgångspris 2 100 000 kr

Budgivare 2 13/03 kl: 09:45 - 2 000 000 kr

Budgivare 1 10/01 kl: 09:44 - 1 800 000 kr

* Detta bud har dragits tillbaka

Visa budgivning

information om budgivning

Alla bilder

Visa på karta

Intresseanmälan

  * Obligatoriska fält,
  ** Vänligen fyll i minst ett telefonnummer.

  Fastighetsbeteckning

  Hejde Löves 2:1, skifte 4

  Inriktning

  Skog

  Adress

  Hejde Löves - Klintehamn

  Kommun

  Gotland

  Boendeform

  Lantbruksfastighet

  Område

  Hejde

  Utgångspris

  2 100 000 kr

  SKOGSFASTIGHET I HEJDE

  Skogsfastighet i ett skifte som är under bildande. Välskött skog. Totalt 87 ha i ett skifte med 84 ha produktiv skog. Lättillgängligt med bra skogsvägar.

  Ansvarig mäklare

  Alla bilder

  Visning

  Är du intresserad?

  Beskrivning

  Skogsmark

  Areal enligt skogssammanställning totalt 87,9 ha varav 84,1 ha produktiv skog och 3,5 ha impediment. Huvuddelen är äldre skog med tall 97 % och gran 3 %. Enligt skogssammanställningen från 2016 är virkesinnehållet 7158 m3sk. med en bonitet på 2,4 m³sk/ha och år. Skogssammanställning bifogas. Naturvårdsavtal har tecknats 2004-02-26 gällande avd. nr 22 med 22,3 ha av skogsarealen och ett virkesförråd på 2 983 m³sk. Avtalet gäller 50 år från undertecknandet och innebär att skogen ska vara orörd. Jakträtten påverkas inte. Ersättning har betalats ut som ett engångsbelopp. Ny ägare övertar ansvaret för Naturvårdsavtalet. Avtalet bifogas. Ligger lättillgängligt vid väg. Avviker mot taxerad areal.

  Fastighetsgränser

  Köparen är medveten om att fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av gränserna.

  Förvärvstillstånd

  För privatperson behövs inte förvärvstillstånd. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd.

  Besiktning och undersökning

  Besiktning och undersökningsplikt. Den slutliga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Skogssammanställningen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Det åligger köparen att själv kontrollera uppgifterna och de kan ej ställas till grund för talan i domstol. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där det betonas att de i objektbeskrivningen lämnade uppgifterna är ungefärliga och normalt inte kan grunda köprättsligt ansvar. En köpare kan därför normalt inte heller grunda skadeståndsanspråk mot mäklaren om uppgifter i objektbeskrivningen avviker från verkliga förhållanden.

  Friskrivning

  Fastigheten säljs med friskrivningsklausul.

  Jakt

  Jakträtten är tillgänglig.

  Visning

  Spekulanter får själv besöka skogsskiftet för att undersöka förhållanden gällande marken på fastigheten. Skriftliga prospekt erhålles hos Länsförsäkringars kontor i Visby och Hemse.

  Försäljningssätt

  Försäljning av fastigheten sker via öppen budgivning. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.

  Betalningsvillkor

  Handpenning, 10 % av köpeskillingen erläggs vid kontraktstecknadet och resterande senast vid tillträdet. Besiktning av objektet/fastigheten och kontroll av finansieringsmöjligheter ska vara klart innan bud lämnas.

  Tillträdesdag

  Tillträde efter lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

  Fastighetsbildning

  Fastigheten är under bildande och kommer säljas som en egen fastighet. Lantmäteriförrättning pågår. Fastighetens slutliga areal kommer fastställas i lantmäteriförrättningen. Behov av del i samfälligheter regleras vid lantmäteriförrättningen.

  Servitut, planbestämmelser m m

  Skattetal: Mantal. 8243/12800. Planbestämmelser: Fornlämning

  Övrigt

  Inga inteckningar/pantbrev kommer finnas i den nybildade fastigheten. Vägunderhåll regleras utifrån fastighetsägarnas andel i vägarna. Det kommer för denna fastighet att fastställas vid Lantmäteriförrättningen.

  Läs mer

  Fakta

  Ekonomi

  Taxeringsvärde:

  0 kr

  Fastigheten saknar eget taxeringsvärde

  Typ:

  120, Lantbruksenhet, bebyggd

  Övriga uppgifter

  Mark

  Arealer:

  Areal ca 87,9 ha, fördelat på:

  Skogsmark:

  84,1 ha

  Övrigt:

  0,3 ha

  Impediment:

  3,5 ha

  Skogsbruksplan

  Det finns 1 skiften

  Allmänt

  Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

  Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

  Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

  Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

  Om budgivning

  Det finns inga i lag bestämda regler för hur en budgivning ska gå till. Det är därför säljaren som, i samråd med mäklaren, bestämmer formerna för budgivningen. Mäklarna på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling verkar för att budgivningen ska vara öppen och tydlig så att spekulanterna ska få insyn i budgivningsprocessen.

  Mäklaren är skyldig att framföra alla bud och andra meddelanden som en spekulant vill ha framförda till säljaren. Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklaren också upprätta en förteckning över de bud som lämnas med angivande av budgivarens namn, kontaktuppgifter, det belopp som bjudits, tidpunkt för när budet lämnades samt eventuella villkor för budet. Anbudsförteckningen lämnas ut till säljaren och köparen senast när mäklarens uppdrag är slutfört, vilket normalt är på tillträdesdagen. Annan budgivare än köparen har inte rätt att få ta del av anbudsförteckningen, utan har endast rätt att få information om att bostaden har sålts till någon annan. Mäklaren är inte heller skyldig att i övrigt tala om för spekulanterna vilka bud som har lagts eller vilka villkor som har diskuterats med andra spekulanter. De bud som redovisas på www.lansfast.se är därför inte nödvändigtvis samtliga lagda bud, utan enbart de bud som säljaren har godkänt för redovisning.

  Säljaren har alltid så kallad fri prövningsrätt, vilket innebär att han eller hon inte behöver sälja till den som har lagt det högsta budet. Innan ett köpekontrakt är undertecknat av köpare och säljare finns inte heller något bindande avtal. Det innebär att ett anbud eller ett muntligt eller skriftligt löfte att sälja eller köpa inte är bindande för varken köpare eller säljare. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning men innan överlåtelseavtalet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som får ta ställning till om budet ska beaktas.

  Mer information om budgivning finns här: lansfast.se/budgivning

  Boendekalkyl

  Vi hjälper dig att göra en kalkyl över ditt boende. Ska din bostadsaffär kännas trygg är det viktigt att ha koll på vilka kostnader som din nya bostad för med sig. Inte bara för räntor, lån och för att ha goda marginaler för framtida avgifts- och räntehöjningar, utan även för kostnader som kommer med köpet, som el, renhållning, garage och vatten. Köper du en villa ska du även räkna med kostnader för lagfart och pantbrev.

  Boendekalkyl Räntor