Så här behandlar vi dina personuppgifter

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är mycket försiktiga vid behandling av personuppgifter för att skydda din personliga integritet. De personuppgifter som lämnas till någon mäklare eller annan person ansluten till Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings koncept behandlas i enlighet med personuppgiftslagens regler (1998:204).

Personuppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som är kund, men kan även hämtas från annat bolag inom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. För att hålla våra register aktuella, kompletterar vi personuppgifterna löpande från privata och offentliga register, t.ex. SPAR.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tar in uppgifter om dig som kund, men även om t ex delägare, förmånstagare och panthavare. Det är uppgifter som namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om t ex ekonomiska förhållanden.

Personuppgifterna får användas inom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling för att ge en helhetsbild av ditt engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser. Personuppgifterna används också för att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats. Personuppgifterna används för att Länsförsäkringar Fastighetsförmedling ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten.

Personuppgifterna används i första hand inom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling men kan lämnas ut till andra företag, föreningar, organisationer som Länsförsäkringar Fastighetsförmedling samarbetar med, inom och utom EU- och EES-området, och till myndigheterna om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt.

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig, efter en skriftlig ansökan. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direktmarknadsföring. Din anmälan skickar du då till din lokala bobutik eller till nedanstående bolag.

Personuppgiftsansvarig är, utöver den bobutik inom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som du lämnar dina personuppgifter till, det bolag inom Länsförsäkringsgruppen som bobutiken har franchiseavtal med, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB 556693-8865 med adress Box 742, 251 07 Helsingborg samt Länsförsäkringar Bank AB, 516401-9878, Länsförsäkringar Hypotek AB, 556244-1781, Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB, 502010-9681 (med dotterbolag), med adress 106 50 Stockholm