Energideklaration

Energideklaration av byggnader är inte enbart en svensk företeelse, utan en del av EU:s miljömål om att minska energianvändningen och främja en hållbar utveckling. Lagen om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Från och med den 1 juli 2012 ändrades lagen om energideklarationer och blev mer omfattande. Målet med de nya reglerna är att energideklarationen ska delges köparen av en byggnad eller en del av en byggnad eller nyttjanderätt när den förmedlas.

Lagen om energideklaration

Enligt lagen om energideklaration för byggnader (2006:985), är den som äger en byggnad skyldig att, innan byggnaden säljs eller hyrs ut, se till att det finns en energideklaration och att den har visats upp för den som är spekulant. Det ska ske senast när köpekontraktet undertecknas. Energideklarationen ska efter överlåtelsen överlämnas till den nye ägaren eller nyttjanderättshavaren.

Energideklaration sen tidigare

Om det sedan tidigare finns en energideklaration för byggnaden, ska byggnadens energiprestanda redovisas vid annonsering av byggnaden i samband med försäljning eller uthyrning. Energideklarationen får enligt lag inte vara äldre än tio år.

Energideklaration för bostadsrätt

För den som säljer en bostadsrätt gäller samma regler, med den skillnaden att det är bostadrättsföreningen i egenskap av byggnadens ägare och inte ägaren till bostadrätten som är ansvarig för att upprätta en energideklaration. Dock är det ägaren till bostadsrätten som är skyldig att redovisa byggnadens energiprestanda vid annonsering, visa upp deklarationen för en spekulant i samband med försäljning eller uthyrning och därefter överlämna den till en ny ägare.  

Om energideklaration inte upprättas

Om ägaren inte fullgör sina skyldigheter kan han eller hon föreläggas att vidta åtgärder för att uppfylla lagens krav, ett föreläggande som kan förenas med vite. Om den nya ägaren utan framgång har begärt att säljaren ska fullgöra sina skyldigheter, har hon eller han rätt att på säljarens bekostnad låta upprätta en energideklaration.

Ägaren till en bostadsrätt kan endast föreläggas att vidta åtgärder om bostadsrättföreningen har låtit upprätta en energideklaration. Om det inte finns någon energideklaration att visa upp, är det istället bostadsrättsföreningen som kan föreläggas att vidta åtgärder för att fullgöra sina skyldigheter enligt lag.   

Mer detaljerad information om reglerna för energideklaration finns på Boverkets hemsida www.boverket.se

Vi hjälper dig, vi vet hur det går till, var du hittar en besiktningsman och vilka handlingar som behövs. Vi kan tala om vad det kostar och vilka konsekvenser det kan få. Inte minst kan vi berätta hur du snabbt och enkelt ska klara de nya kraven. Kontakta oss, vi hjälper dig gärna.

Läs mer hur en Energideklaration går till