Borghamnsvägen 1a, Borghamn

Lokal, 70 000m2 Pris: 5 000 000 kr

Pärla vid Vätterns strand!

VISNINGARNA AV FATIGHETEN ÄR AVSLUTADE OCH SLUTFÖRHANDLINGAR PÅGÅR. I sagolik natur, med Omberg och Vättern som närmsta granne, finns detta, nästan unika byggnadsbestånd, rik på historia. Anläggningen har under en lång tid drivits som ett vandrarhem, och består av ett stort antal byggnader. Under en viss tid användes byggnaderna för straffkoloni, för fångar som fick arbeta i Borghamns stenhuggeri, för att därefter bli en lanthushållskola fram till 1997 då vandrarhemmet startades. Nuvarande arrendatorer har 26 uthyrnigsbara rum, reception, restaurang och matsal. Goda konferens- och bröllopsmöjligheter med stora salar. Till fastigheten hör även hamnen som ligger i direkt anslutning med en yttre och inre hamn. Här är verkligen en fantastisk chans för Er som har drömt om att starta en egen verksamhet och rörelse. För prospekt, se längre ner under "Fakta & Dokument".

Tomt

Tomtarea ca 70 000 kvm. Egendomen är under avstyckning och ovan angiven tomtarea är endast uppmätt på karta, och kan komma att skilja sig något åt efter avslutad fastighetsbildning.

Byggnad/Renoveringar

Byggnadsår: 1800-talets början

Uppvärmning

Bergvärme

Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning:Ödeshög Dals Häradsallmänning S:1. Västerlösa 1:60:s andelar i samfälligheter ingår inte i försäljningen. Avtalsservitut Kraftledning; Ledningsrätt Starkström; Officialservitut Byggnad; Officialservitut Väg Vattenledning; Officialservitut Väg(3 st) Vilka rättigheter och belastningar som berör egendomen fastställs vid pågående lantmäteriförrättning. Officialservitut Elljusspår; Officialservitut Väg(4 st) Planbestämmelser:Fornlämning (4 st), Natura 2000-område () (2 st), Detaljplan (1997-09-18) , Byggnadsminne (1995-05-15) , Täkttillstånd (1994-03-02) , Ytvattenskydd (2014-01-30) Vilka planer och fornlämningar som berör egendomen fastställs vid pågående lantmäteriförrättning.

Övrigt

Försäljningen kommer gå till på följande sätt: Intresseanmälan med en kortfattad och tydlig verksamhetsplan görs till fastighetsmäklare Gustaf Eriksson. Den kan med fördel mailas till gustaf.eriksson@lfostgota.se. Verksamhetsplanen kommer att visas upp för uppdragsgivaren Sveaskog. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkomna skriftliga intresseanmälningar eller att bjuda in ett antal intressenter till en efterföljande förhandling/auktion mellan utvalda budgivare. Fastigheten är under avstyckning/fastighetsbildning och areal är preliminärt tänkt att uppgå till ca 7 ha mark varav ca 0,5 ha vattenområde. Större delen av byggnadsbeståndet är uthyrt, med frånträde av hyresgäst 2017-12-31, till ett företag som bedrivit vandrarhemsverksamhet. Möbler och annan lös egendom i samtliga byggnader och storköket i "Långholmen" ägs av nuvarande hyresgäst och ingår inte i försäljningen av den fasta egendomen (byggnaderna). Det finns ett 3 årigt hyresavtal som sträcker sig till 2019-12-31, med Borghamns Fiskareförening. I korthet omfattar detta, lokaler med tre hus, rätt att nyttja 25 båtplatser i den s.k. inre hamnen, dock ingen rätt till fiske av något slag på fastigheten. Sveaskog har ett 5-årigt åtagande fram t.o.m. 2019 för betesrestaurering på marken mellan byggnadsområdet och vägen i sydöst, Sveaskog avser att förbehålla sig rätten till bete av området t.o.m. 2019, se karta "Restaurering". Området berörs av jakt avtal gällande t.v. Sveaskog förbehåller sig avgiften för jakten t.o.m. 2018-06-30, se karta "Jakt". Området berörs av kräftfiske gällande t.v. Sveaskog förbehåller sig avgiften 2017-12-31. Natura 2000 Omberg: Objektet angränsar i dess södra delar mot skogs- och markområde som berörs av Natura 2000 Omberg. Dokumentationen om detta anger att det i närområdet inom Natura 2000 Omberg finns kalkgräsmarker samt trädklädd betesmark. Värderingsobjektet kan således vara, eller antas bli, påverkat av villkoren för detta område. Ytvattenskydd: Information om detta har inte kunnat erhållas. Byggnadsminne: Enligt beslut daterat 1995-05-15 är de flesta anläggningar och byggnader inom objektet förklarade som byggnadsminne enligt kulturminneslagen. De byggnader som berörs av byggnadsminnet får inte rivas, flyttas eller till sitt yttre byggas om eller på annat sätt förändras. Två st. byggnader omfattas även av förbud mot ingrepp i stomme, planlösning eller äldre fast inredning. Stenbrotten, kalkstenskajerna, pirarna och båtsliprarna mm. ingår också i byggnadsminnet. Byggnaderna och andra anläggningar skall underhållas så att de inte förfaller. Vård- och underhållsarbeten skall utföras med traditionella byggnadsmaterial och metoder på ett sådant sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar. Ytterligare byggnader får inte uppföras. Mark och vegetation får inte förvanskas. Fornminne: Inom värderingsobjektet finns enligt kartmaterial från Länsstyrelsen ett fornminne. Detta är beläget i nära anslutning till byggnaden: uthus/snickarbod. Enligt beskrivning avser det ett igenfyllt f.d. kalkbrott. Mervärdesskatt: Egendomen är registrerad för frivillig moms. Om Säljaren eller annan tidigare ägare under de senaste tio (10) åren har gjort avdrag för ingående skatt för ny-, till- och ombyggnader på Egendomen, övertar Köparen med verkan från Tillträdesdagen Säljarens rättigheter och skyldigheter att jämka avdrag för ingående skatt hänförlig till sådana ny-, till- eller ombyggnader som avses i 8a kap 2 § andra punkten mervärdesskattelagen (1994:200). Säljaren skall till Köparen överlämna en jämkningshandling enligt 8 a kap 15 § mervärdesskattelagen (1994:200) enligt vilken skall framgå all sådan avdragen ingående mervärdesskatt som har betydelse för den rättighet och skyldighet att jämka avdrag som Förvärvaren övertagit. Till jämkningshandlingen skall fogas sådant verifikationsunderlag som stödjer gjorda avdrag samt utdrag ur bokföringen som visar vad som aktiverats under berörda år. Besiktning och undersökningsplikt Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Besiktning kan ske vid visning eller efter överenskommelse med fastighetsmäklaren. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av fastigheterna. Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar för fel eller brist för fastigheten. Vid köpekontraktets tecknande skall köparen erlägga 10 % av köpeskillingen i handpenning, resterande belopp erläggs på tillträdesdagen. .

Intresseanmälan

* Obligatoriska fält,
** Vänligen fyll i minst ett telefonnummer.

Fastighetsbeteckning

Västerlösa 1:60, del av

Adress

Borghamnsvägen 1a - Borghamn

Kommun

Vadstena

Boendeform

Lokalfastighet

Byggår

1800-talets början

Tomtarea

70 000m2

Område

Borghamn

Ansvarig mäklare

Extra kontaktperson

Marcus Winter

Mäklarassistent

Läs mer om Marcus Maila mig

Visning

Är du intresserad?

Borghamnsvägen 1a, Borghamn

Lokal, 70 000m2 Pris: 5 000 000 kr

Värdekollen

Med Värdekollen kan du enkelt följa värdeutvecklingen av din bostad dag för dag! Snabbt, smidigt och kostnadsfritt direkt i mobilen.

Bostadsökaren

Ge dig en chans att vara först. Få nyinkomna bostäder till din mail så fort de kommer ut.

Fri värdering

Din lokala mäklare ger dig en kostnadsfri värdering av dagsvärdet på din bostad.

Bilder

Visa alla bilder

Fakta & Dokument

Ekonomi

Taxeringsvärde:

1 038 000 kr

Lokal:

92 000 kr

Lokal:

138 000 kr

Lokal:

278 000 kr

Lokal:

94 000 kr

Tomtmark lokal:

67 000 kr

Tomtmark lokal:

100 000 kr

Tomtmark lokal:

201 000 kr

Tomtmark lokal:

68 000 kr

Skattesats:

35.02

Byggnad

Tomtarea:

70 000m2

Grund:

Torpargrund

Stomme:

Trä

Bjälklag:

Trä

Fasad:

Trä

Takbeklädnad:

Enkupigt taktegel

Fönster:

2-glas fönster

Ventilation:

Självdrag

Uppvärmningssystem:

Bergvärme

Vatten/avlopp:

Kommunalt, kommunalt.

Allmänt

Uppgifter om fastigheten härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Samtliga areauppgifter är baserade på säljarens information samt officiell fastighetsinformation. Dessa uppgifter kan av olika skäl vara felaktiga. Den köpare som anser arean vara av betydelse för köpet bör därför vidta en uppmätning.

Behöver du hjälp att beräkna de kommande boendekostnaderna - ansvarig mäklare erbjuder sig att upprätta en skriftlig boendekostnadskalkyl.

Var vänlig och respektera säljarens önskemål om att boka tid med oss för visning.

Om budgivning

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling använder öppen budgivning. Det innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige fastighetsmäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren. Vid kontraktsskrivningen lämnas budgivningslistan med namn, telefonnummer, bud och tidpunkt till köpare och säljare.

Säljaren har alltid fri prövningsrätt och behöver inte sälja till den som lagt det högsta budet. Innan köpekontraktet är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan köpekontraktet undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra detta bud till säljaren, som tar ställning till om budet skall beaktas.

Boendekalkyl

Vi hjälper dig att göra en kalkyl över ditt boende. Ska din bostadsaffär kännas trygg är det viktigt att ha koll på vilka kostnader som din nya bostad för med sig. Inte bara för räntor, lån och för att ha goda marginaler för framtida avgifts- och räntehöjningar, utan även för kostnader som kommer med köpet, som el, renhållning, garage och vatten. Köper du en villa ska du även räkna med kostnader för lagfart och pantbrev.

Boendekalkyl Räntor

Karta

Matbutik

Restaurang

Vårdcentral

Transportmedel

Skola