Hoppa till sidinnehåll
DSC 2270

Bra att veta

Det kan vara bra att ha koll på lingot som används vid en bostadsaffär. Här hittar du lite hjälp på vägen.

 • Andelstal

  Med en bostadsrätts andelstal åsyftas ofta bostadsrättens ägarandel i bostadsrättsföreningen, det vill säga insatsens andel av de totala insatserna i föreningen. Andelstal används även ofta för att beskriva bostadsrättens andel av de totala årsavgifterna till föreningen, det vill säga hur stor andel av årsavgifterna till föreningen som gäller för respektive bostadsrätt. 

 • Avdragsgill utgift

  En utgift som du har haft och kan göra avdrag för när du deklarerar försäljningen av din bostad, exempelvis försäljningsutgifter. Som avdragsgilla försäljningsutgifter räknas utgifter som du har haft i samband med försäljningen. Exempel på avdragsgilla försäljningsutgifter är besiktning och mäklararvode.

 • Belåningsgrad

  Är en procentsats som visar hur stort bolånet är i jämförelse med bostadens marknadsvärde.

 • Biarea (BIA)

  Med biarea avses den yta eller det utrymme i en bostad som inte används för boendeändamål. Till biarea räknas utrymmen såsom källare, förråd eller garage.

 • Boarea (BOA)

  Boarea är den del av bostaden som används till boende. Till boarea räknas utrymmen såsom vardagsrum, sovrum, kök eller badrum.

 • Boendekostnad

  Är den totala kostnaden för ditt boende. Ofta pratar man om boendekostnaden månadsvis. I boendekostnaden ingår bland annat amortering, räntekostnad och driftkostnad.

 • Boendekostnadskalkyl

  En boendekostnadskalkyl är en skriftlig beräkning av kostnaden för att bo i bostaden.

 • Bokningsavtal

  Det är vanligt att entreprenören i ett nyproduktionsprojekt i ett tidigt skede vill undersöka efterfrågan på de planerade bostäderna och att de därför erbjuder spekulanter att teckna bokningsavtal. Ett bokningsavtal utgör inte ett bindande avtal om förvärv av en bostadsrätt, utan kan snarare beskrivas som en intresseanmälan.  Det är vanligt att man som spekulant betalar en bokningsavgift i samband med att bokningsavtalet undertecknas. Om man väljer att inte gå vidare med köpet av bostadsrätten har man rätt att få tillbaka merparten av den inbetalda avgiften.

 • Borgensman

  Person som går i borgen för en låntagare.

 • Bostadsrätt

  Bostadsrätt är en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger rätten att, utan tidsbegränsning, nyttja lägenheter i bostadsrättsföreningens hus mot ersättning. En bostadsrätt får endast upplåtas av en bostadsrättsförening och till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Sedan föreningen upplåtit en bostadsrätt kan bostadsrättshavaren i sin tur överlåta den vidare. 

 • Bostadsrättsförening

  En bostadsrättsförening, som ofta förkortas till BRF, är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. Om du köper en bostadsrätt så blir du även medlem i bostadsrättsföreningen.

 • Bottenlån

  Är ett lån med en fastighet eller bostadsrätt som säkerhet för banken. Bottenlånet ger en lägre ränta till låntagaren eftersom den typen av lån innebär en mindre risk för långivaren (banken). Bottenlånet kan delas upp i olika delar med olika bindningstider på räntan. 

 • Budgivningslista

  En budgivningslista är en förteckning över alla inkomna anbud i en budgivning. En budgivningslista ska innehålla uppgifter om anbudsgivarens namn, kontaktuppgifter, det belopp som bjudits och tidpunkt för när anbudet lämnats samt eventuella villkor för anbudet.

 • Byggherre

  En byggherre är enligt plan- och bygglagen den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

 • Detaljplan

  Med en detaljplan reglerar kommunen användningen av mark- och vattenområden och hur bebyggelsen ska se ut. I en detaljplan kan det till exempel regleras vilka byggnader som får finnas inom ett visst område och hur stora de får vara. 

 • Dolda fel

  Ett dolt fel är ett fel som säljaren kan hållas ansvarig för efter en försäljning. Dolda fel är fel som fanns vid tidpunkten för köpet och som köparen varken hade anledning att förvänta sig (med hänsyn till bostadens ålder, skick och övriga omständigheter) eller kunde upptäcka innan köpet. 

  Läs mer om dolda fel Ikon pil åt höger
 • Driftskostnad

  Med driftskostnader avses normala kostnader för att äga och sköta en bostad.  Det kan till exempel vara kostnader för el, värme, vatten och sophämtning.

 • Ekonomisk plan

  Innan en bostadsrättsförening upplåter lägenheter med bostadsrätt ska en ekonomisk plan upprättas av föreningens styrelse och registreras av Bolagsverket. Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning som ger information om föreningen och dess ekonomi.

 • Ensamrätt

  Det är vanligt att det finns ett villkor i uppdragsavtalet som ger mäklaren ensamrätt att under en viss tid förmedla säljarens bostad. Ensamrätt innebär att mäklaren normalt har rätt till provision om objektet överlåts under ensamrättstiden. Detta gäller oavsett om mäklaren har hjälpt till med överlåtelsen eller inte. Ensamrättstiden får inte vara längre än tre månader. Om mäklaren och säljaren är överens kan de förlänga den.

 • Fast egendom

  Fast egendom är jord, som i sin tur är indelad i fastigheter. Till en fastighet hör ofta vissa fastighets- och byggnadstillbehör.  Byggnadstillbehör är viss egendom som finns i och på en byggnad och som normalt sett ingår i köpet. För att ett föremål ska ses som ett byggnadstillbehör måste byggnaden ha blivit ”försedd” med föremålet och föremålet vara ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden. Exempel på sådan egendom som i regel följer med byggnaden är spis, spisfläkt, kyl och frys, tvättmaskin, platsbyggda hyllor och toalett- och badrumsinredning.

 • Fastighetstillbehör

  Till en fastighet hör byggnader (exempelvis boningshus, lekstugor och växthus), ledningar, stängsel och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Även på rot stående träd och andra växter utgör fastighetstillbehör. 

 • Frågelista

  I frågelistan, som fastighetsmäklaren normalt ber säljaren att fylla i, kan säljaren lämna uppgifter om bostaden. Säljaren ges bland annat möjlighet att lämna information om kända eller misstänkta fel i bostaden.

 • Förhandsavtal

  Ett förhandsavtal är ett bindande avtal om framtida upplåtelse av en bostadsrätt som i ett nyproduktionsprojekt kan tecknas mellan bostadsrättsföreningen och en förvärvare.
  Genom förhandsavtalet åtar sig bostadsrättsföreningen att upplåta en viss lägenhet med bostadsrätt till förhandstecknaren och förhandstecknaren åtar sig att förvärva lägenheten med bostadsrätt av föreningen.

 • Förhandsvisning

  Innebär att mäklaren visar bostaden för en spekulant innan utannonserat visningsdatum. Detta är vanligt när trycket på bostäder är högt. Spekulanten kan finnas med i mäklarens kundregister, eller särskilt bett om en förhandsvising av bostaden.

 • Förmedlingsuppdrag

  Ett uppdrag som lämnas till en mäklare och som syftar till att mäklaren ska förmedla kontakt mellan köpare och säljare så att en affär kan bli av. Ett uppdragsavtal ska vara skriftligt och ange de viktigaste förutsättningarna för uppdraget, till exempel vem som är ansvarig mäklare och vilken ersättning (provision) mäklaren ska få.

 • Förskott

  Fungerar som en handpenning och kan betalas i samband med att ett förhandsavtal tecknas i ett nyproduktionsprojekt.

 • Försäljningspris

  Är det belopp köparen betalar för fastigheten. Kallas även köpeskillingen eller köpesumma.

 • Gemensamhetsanläggning

  En anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter ihop. Det kan till exempel handla om vägar, parkeringar, bryggor eller lekplatser.

 • Handpenning

  När du har köpt en bostad delas betalningen av köpeskillingen ofta upp i två delar – handpenning och slutlikvid. Handpenningen motsvarar normalt 10 % av bostadens köpeskilling och betalas i anslutning till kontraktsskrivningen. Handpenningens huvudsakliga syfte är att den utgör säkerhet för köparens skyldighet att fullfölja köpet.

 • Indirekt nettoskuldsättning

  Bostadsrättens indirekta nettoskuldsättning visar hur stor andel av bostadsrättsföreningens lån som indirekt belastar den enskilda bostadsrätten.  Den indirekta nettoskuldsättningen beräknas genom att bostadsrättens andelstal för årsavgifter multipliceras med föreningens nettoskuldsättning. Med föreningens nettoskuldsättning avses föreningens räntebärande skulder minus föreningens räntebärande tillgångar och likvida medel enligt den senaste årsredovisningen. Uppgiften om den indirekta nettoskuldsättningen ska anges i objektbeskrivningen.

 • Insats

  Den avgift som den första förvärvaren av en bostadsrätt betalar till bostadsrättsföreningen i samband med att bostadsrätten upplåts till honom eller henne.

 • Kapitalvinstberäkning

  En bostadsförsäljning ska redovisas i deklarationen. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset, minskat med utgifterna för försäljningen, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet består av inköpspriset för bostaden samt vissa avdragsgilla förbättringsutgifter som man haft  under innehavstiden.

 • Köpebrev

  Ett köpebrev är en skriftlig köpehandling som normalt upprättas och undertecknas  vid tillträdet av en fastighet. Köpebrevet utgör ett kvitto på fullgjord betalning av köpeskillingen och innehåller normalt endast de minimikrav som finns uppställda för en köpehandling. Köpebrevet är den handling som brukar användas vid lagfartsansökan.

 • Köpekontrakt

  Köpekontraktet är den handling som upprättas och undertecknas när en fastighet överlåts. I köpekontraktet regleras samtliga villkor för överlåtelsen. 

 • Köpeskilling

  Köpeskillingen utgör det totala försäljningspriset som en köpare åtar sig att betala till säljaren för bostaden.

 • Lagfart

  Lagfart är en inskrivning i fastighetsregistret av en persons förvärv av fast egendom. Om du köper en fastighet måste du därför ansöka om lagfart hos Lantmäteriet för att registrera att du är ägare. Lagfart ska som huvudregel sökas inom tre månader från tillträdet.

  I samband med att du som köpare får lagfart på fastigheten ska du även betala stämpelskatt. För privatpersoner är stämpelskatten oftast 1,5 procent av köpeskillingen.  Om köpeskillingen skulle vara lägre än taxeringsvärdet från föregående år så kommer stämpelskatten istället att beräknas på taxeringsvärdet.

 • Likvidavräkning

  Likvidavräkningen upprättas normalt på tillträdesdagen och kan ses som ett kvitto på  den ekonomiska uppgörelsen mellan köparen och säljaren.  Om säljaren har belånat bostaden  utgör likvidavräkningen ett underlag för köparens bank när säljarens lån ska lösas på tillträdesdagen.

 • Lånelöfte

  Ett lånelöfte är ett förhandsbesked från din långivare (bank) där de uppger hur mycket pengar som du har möjlighet att låna till ett kommande bostadsköp. Ett lånelöfte är oftast giltigt i ett par månader förutsatt att din ekonomiska situation inte försämras under tiden. Ett lånelöfte är inte bindande och är inte samma sak som ett bolån. Var därför säker på att din bank har givit dig ett bolån innan du skriver på något kontrakt. 

 • Lös egendom

  Lös egendom är all egendom som inte är fast egendom. Exempel på lös egendom som, om inte annat särskilt avtalats, inte ingår vid ett köp av en bostad är TV, kläder och möbler som inte utgör byggnadstillbehör. 

 • Mäklararvode

  Mäklararvode är den ersättning som en fastighetsmäklare erhåller för att förmedla en bostad. Mäklararvodets storlek regleras  i det förmedlingsuppdrag som kunden skriver med fastighetsmäklaren. Ofta får mäklaren ersättning i form av en viss procent av försäljningspriset (provision).

 • Objektbeskrivning

  En objektbeskrivning är en skriftlig beskrivning av bostaden som mäklaren är skyldig att tillhandahålla en tilltänkt köpare. En objektbeskrivning ska alltid innehålla vissa obligatoriska uppgifter. Vilka uppgifter det är varierar beroende på om det gäller en fastighet eller en bostadsrätt. 

 • Pantbrev

  Ett pantbrev är ett bevis på att det finns en inteckning i en fastighet. Pantbrevet kan användas som säkerhet för ett bostadslån genom att panträtt upplåts i fastigheten (pantbrevet överlämnas till långivaren).

 • Pantsättningsavgift

  Vid pantsättning av bostadsrätt uttas en avgift av bostadsrättsinnehavaren. Avgiften tas ut för nya pantsättningar och omplaceringar av befintliga lån. En pantsättningsavgift tas ut för att täcka de administrativa kostnader som föreningen får vid ansökning om pantsättning i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister.

 • Servitut

  Servitut är en rätt för en fastighet (den härskande fastigheten) att i visst hänseende nyttja en annan fastighet (den tjänande fastigheten). Ett servitut gäller alltså inte till förmån för en speciell person, utan är knutet till ägandet av fastigheten. Servitut gäller i regel utan begränsning i tiden.

 • Stadgar

  I en bostadsrättsförening finns det alltid stadgar som kompletterar lagen och utgör de grundläggande reglerna i föreningen.  I stadgarna brukar det till exempel förtydligas vilket ansvar bostadsrättsföreningen respektive bostadsrättshavarna har när det gäller underhåll och reparationer.

 • Taxeringsvärde

  Taxeringsvärdet är det samlade beräknade värdet av en fastighet och  det ligger bland annat till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Det är Skatteverket som beräknar taxeringsvärdet.

 • Tillträdesdag

  Tillträdesdagen är den dag då köparen får tillträde och nycklarna  till sin nya bostad. . Från och med tillträdesdagen övertar köparen alla rättigheter och skyldigheter för bostaden. Det är även på tillträdesdagen som köparen slutför betalningen av köpeskillingen till säljaren.

 • Undersökningsplikt

  När du köper en bostad är du som köpare ansvarig för att undersöka den mycket noga.  Undersökningsplikten är av central betydelse för frågan om säljarens ansvar för fel i den bostad som köpet avser.

  Läs gärna mer om undersökningsplikt Ikon pil åt höger
 • Upplysningsplikt

  Säljaren har ingen generell upplysningsplikt motsvarande köparens undersökningsplikt. Säljaren får dock inte medvetet undanhålla betydande information eller utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande. I regel ligger det också i säljarens intresse att upplysa köparen om fel eller symtom på fel som han eller hon känner till. Det som redovisas av säljaren innan köpet kan nämligen normalt inte åberopas som fel av köparen längre fram.  

  När det gäller bostadsrätter har säljaren en skyldighet att informera köparen om väsentliga förhållanden som säljaren måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om.

 • Upplåtelseavtal

  Ett upplåtelseavtal är ett avtal som tecknas mellan en bostadsrättsförening och den första innehavaren av en bostadsrättslägenhet. Det är alltså något annat än det överlåtelseavtal som tecknas när en bostadsrättshavare överlåter sin bostadsrätt till någon annan. Ett upplåtelseavtal tecknas endast en gång och det sker första gången bostadsrätten upplåts som vid nyproduktion eller vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.

 • Uppläggningsavgift

  Är en avgift för det administrativa arbetet i samband med ett lån. 

 • Utgångspris

  Det pris som anges i annonsen när en bostad marknadsförs. Försäljningspriset kan bli högre eller lägre.

 • Årsavgift

  En årsavgift tas ut av bostadsrättsföreningen. Årsavgiften tas ut för att täcka bostadsrättsföreningens drift- och underhållskostnader av fastigheten samt eventuella räntor och amorteringar på föreningens lån.

 • Årsredovisning

  En årsredovisning är en sammanställning av exempelvis en bostadsrättsförenings ekonomi.  Som köpare av en bostadsrätt är det viktigt att noggrant granska föreningens senaste årsredovisning innan köpet. Detta för att du som köpare ska kunna bilda dig en uppfattning om föreningens ekonomi. Mäklaren ska tillhandahålla den senast tillgängliga årsredovisningen och oftast kan spekulanterna ta del av den under visningen av bostaden. 

 • Öppen visning

  En öppen visning innebär att mäklaren annonserar ett datum för visningen och sedan är vem som helst välkommen. Det kan hända att fastighetsmäklaren ber om en föranmälan till visningen, vilket t.ex. kan bero på att mäklaren vill vara säker på att samtliga intressenter kommer in genom en låst port.

  På visningen kan spekulanterna skriva upp sin på en intesseanmälan om de önskar att bli kontaktade av mäklaren efter visningen. 

 • Överlåtelseavgift

  En administrativ avgift som en bostadsrättsförening kan ta ut när en bostadsrätt överlåts till en ny bostadsrättshavare. För att föreningen ska ha rätt att ta ut avgiften måste det framgå av föreningens stadgar. I stadgarna brukar det även anges  om det är köparen eller säljaren som ska betala avgiften.

 • Överlåtelseavtal

  Överlåtelseavtal är det avtal som säljaren och köparen undertecknar när en bostadsrätt överlåts. Överlåtelseavtalet innehåller villkoren för överlåtelsen.