Ordlista

Fast egendom och lös egendom

Bostadsrätter är lös egendom och regleras av köplagen. För att bedöma vad som ingår i köpet tillämpas i princip samma regler som för fastigheter,
vilket innebär att till exempel kylskåp, frys och badkar ska ingå i köpet.

Försäljningspriset

Den totala summan för köpet av en bostad. Kallas ofta köpeskilling eller köpesumma i juridiska handlingar.

Handpenning

Den del av försäljningspriset som en köpare betalar i förskott som en säkerhet för att köpet ska genomföras. Vanligtvis är handpenningen 10 procent av försäljningspriset.

Insats

Insats enligt ekonomisk plan som den första ägaren till bostadsrätten betalar till bostadsrättsföreningen. Det totala insatsbeloppet ser ni i föreningens balansräkning.

Kapitalvinstberäkning

En del av din inkomstdeklaration där du redovisar vinst eller förlust vid bostadsförsäljning.

Köpbevis

Om köparen så önskar kan han erhålla ett köpbevis, ett särskilt kvitto på att villkoren i köpekontraktet är uppfyllda och anger den nye ägaren av lägenheten.

Köplagen

Enligt köplagen ansvarar säljaren för fel i bostadsrätten i två år.

Likvidavräkning

En avstämning av slutbetalningen till säljaren. Det är en uppställning av lån och övriga kostnader som rör bostaden.

Medlemsskapsansökan

Ansökan till bostadsrättsföreningen om medlemskap i densamma.

Medlemsskapsprövning

Bostadsrättsföreningen ska godkänna köparen som ny medlem i föreningen. 

Pantsättningsavgift

Den avgift som bostadsrätts­föreningen tar ut för att administrera bostadsrättens pantsättning. Betalas av köparen 

Stadgar

I stadgarna redogörs för vilka regler som gäller för föreningen och för utövande av medlemskap.

Tillträdesdag

Den dag då köparen får nycklarna och övertar det juridiska ansvaret för lägenheten. Vanligtvis skrivs också köpbevis och köparen betalar resterande belopp på tillträdesdagen.

Undersökningsplikt

Köparen har undersökningsplikt som innebär att denne aldrig kan ställa krav på säljaren för fel som köparen borde upptäckt vid en noggrann undersökning av bostaden.

Upplåtelseavgift

En extra avgift som föreningen kan ta ut utöver insatsen när en bostadsrätt upplåts senare än övriga bostadsrätter, exempelvis när en förening säljer en tidigare hyresrättslägenhet. Kan sägas vara mellanskillnaden mellan marknadspris och insats enligt ekonomisk plan.

Årsavgift

Årsavgiften betalas av bostadsrättsinnehavarna och skall täcka föreningens kostnader. Vanligtvis delas årsavgiften i 12 delar och betalas per månad (månadsavgift).

Årsredovisning

Sammanställning av föreningens ekonomi, registreras hos Bolagsverket.

Överlåtelseavgift

Administrativ avgift som bostadsrättsföreningen tar ut vid en försäljning, antingen från säljaren, köparen eller delat på båda.

Överlåtelseavtalet

En handling som skrivs när du säljer din lägenhet och då tillträde sker vid en senare tidpunkt.