Hoppa till sidinnehåll

Hemmet har stor betydelse för äldres hälsa

I Sverige ökar antalet personer över 60 år betydligt snabbare än befolkningen som helhet. Och så lär det att fortsätta. Det ställer stora krav på hur framtidens bostäder utformas, både kopplat till äldres hälsa och hur väl bostadsmarknaden kommer att fungera på sikt. Det säger Maya Kylén, forskare i gerontologi på Lunds universitet.

Maya Kylén

Det kan vara så att en lägre flyttskatt skulle kunna få fler äldre att flytta till en bostad som är bättre anpassad efter deras behov.


Maya Kylén - Forskare i gerontologi Lunds universitet

Hur äldre upplever sitt hem har stor betydelse för deras välmående och hälsa. Flera undersökningar visar att äldre vill ha en bostad som är trygg, tillgänglig och ger möjlighet till någon form av social samvaro i närområdet. Många hyser också varma känslor för sitt hem. Kanske är det den ökade tiden hemma i takt med att åldern stiger som gör den till en större del av den egna identiteten jämfört med hos yngre åldersgrupper.

Äldre flyttar mer sällan än andra åldersgrupper och många bor kvar i sina bostäder hela livet. Otillräckligt byggande, i synnerhet bostäder som är anpassade för den åldrande befolkningens behov är en anledning. Många av dem upplever ensamhet och utanförskap. Nära hälften av de som bor hemma med hemtjänst känner sig ensamma någon gång ibland och 13 procent gör det ofta. Värst är det dock för de allra äldsta. Bland personer över 85 år som bor kvar hemma uppger 17 procent att de hela tiden eller för det mesta  känner sig ensamma.

Många äldre hushåll som vill och behöver byta boende tvekar då de upplever att det blir privatekonomiskt olönsamt. Det kan tänkas bidra till att många bor kvar i stora bostäder som bättre skulle kunna nyttjas av barnfamiljer i behov av större boyta. I ett pågående forskningsprojekt studerar vi just nu om ekonomiska faktorer faktiskt påverkar äldres boendebeslut och effekterna av bostadspolitiska reformer på gruppens beteende på bostadsmarknaden. Det kan vara så att en lägre flyttskatt skulle kunna få fler äldre att flytta till en bostad som är bättre anpassad efter deras behov. Men om äldres möjligheter på bostadsmarknaden ska förbättras krävs också fler tillgänglighetsanpassade bostäder, tydligare information om vilka boendealternativ som finns på ålderns höst och en större variation av bostäder för äldre.

De senaste femtio åren har antalet svenskar som är 60 år och äldre ökat med 65 procent, medan motsvarande ökning för hela befolkningen är knappt 30 procent. Det ställer stora krav på hur framtidens hem utformas, inte minst för att undvika ensamhet och utsatthet. Men också för att allt fler äldre svenskar bor kvar hemma och sannolikt kommer att ha andra och större förväntningar på sitt boende än vad som är fallet idag.